Definitii Dispozitie de Plata/Incasare

Dispoziția de plată/încasare reprezintă documentul prin care se dă o dispoziție către casierie pentru eliberarea unei sume în numerar pentru justificarea unor cheltuieli , sau pentru încasarea în numerar a unor sume ce nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare.

cu Ordin nr. 1850/2004 din 14/12/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 07/01/2005

DISPOZIŢIE DE PLATĂ/ÎNCASARE CĂTRE CASIERIE (Cod 14-4-4)
1. Serveşte ca:
– dispoziţie pentru casierie, în vederea achitării în numerar a unor sume, potrivit dispoziţiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum şi a diferenţei de încasat de către titularul de avans în cazul justificării unor sume mai mari decât avansul primit, pentru procurare de materiale etc.;
– dispoziţie pentru casierie, în vederea încasării în numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare, potrivit dispoziţiilor legale;
– document justificativ de înregistrare în registrul de casă şi în contabilitate, în cazul plăţilor în numerar efectuate fără alt document justificativ.
2. Se întocmeşte într-un exemplar de compartimentul financiar contabil:
– în cazul utilizării ca dispoziţie de plată, când nu există alte documente prin care se dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc.);
– în cazul utilizării ca dispoziţie de plată a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare, procurare de materiale etc.;
– în cazul utilizării ca dispoziţie de încasare, când nu există alte documente prin care se dispune încasarea (avize de plată, somaţii de plată etc.).
Se semnează de întocmire la compartimentul financiar-contabil.
3. Circulă:
– la persoana autorizată să exercite controlul financiar preventiv, pentru viză în cazurile prevăzute de lege;
– la persoanele autorizate să aprobe încasarea sau plata sumelor respective;
– la casierie, pentru efectuarea operaţiunii de încasare sau plată, după caz, şi se semnează de casier; în cazul plăţilor se semnează şi de persoana care a primit suma;
– la compartimentul financiar-contabil, anexă la registrul de casă, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate.
4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil, anexă la registrul de casă.
5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
– denumirea unităţii;
– denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
– numele şi prenumele, precum şi funcţia (calitatea) persoanei care încasează/restituie suma;
– suma încasată/restituită (în cifre şi în litere); scopul încasării/plăţii;
– semnături: conducătorul unităţii, viza de control financiar preventiv, compartimentul financiar-contabil;
– date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate, suma primită, data şi semnătura;
– casier; suma plătită/încasată; data şi semnătura.

Dispoziție de plată BOCP

Dizpozitie de plata